คำชี้แจงเนื่องด้วย หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน ได้จัดทำเว็ปไซด์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของท่าน ทาง อ.โอ๋ จึงอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์ของหน่วยงานของท่านอีกทางหนึ่ง ดังนั้น จึงอยากให้ท่านได้กรอกข้อมูล ชื่อเว็ปไซด์หน่วยงานของท่าน ซึ่งเมื่อรวบรวมได้ทั่วประเทศแล้ว อ.โอ๋ จะได้ทำหน้าจอประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ในโอกาสต่อไปครับผม

(หากท่านกรอกผิดพลาด ให้ท่านติดต่อ อ.โอ๋ 097-295-1662 ครับ)

เพิ่ม เว็ปไซด์ของ อปท. ของท่านรายชื่อเว็ปไซด์ท้องถิ่นทั่วประเทศ : รายชื่อเว็ปไซด์ อปท

ชื่อเว็ปไซด์ อปท. ชื่อหน่วยงานของท่าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน
1 www.huayyung.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยูง ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 075-656-140
2 www.khlongthomnuea.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 075-656-090
3 www.banglang.org องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ 075- 656-533
4 www.ladya-sao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหญ้า ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-510-629
5 www.wangka.go.th เทศบาลตำบล วังกะ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 034-595-093
6 www.nonglan.go.th เทศบาลตำบล หนองลาน หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-510-612
7 www.nongkhaolocal.go.th เทศบาลตำบล หนองขาว หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-586-208
8 www.yangmuang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ยางม่วง ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-690-272
9 Www.nongbua-ks.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 043-840-746
10 www.noonsung-muni.go.th เทศบาลตำบล โนนสูง โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043-124-696
11 www.saosaingam.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 055-791-140
12 www.nongplingcitykpp.go.th เทศบาลเมือง หนองปลิง หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-710-053
13 www.phetchompoo.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 055-740-081
14 www.whh.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังหามแห วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055-794-075
15 www.pangtawai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปางตาไว ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 055-741-630
16 www.sk.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สระแก้ว สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-746-201
17 www.tamkrataitong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำกระต่ายทอง ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 055-761-142
18 www.nongwaeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง พระยืน พระยืน ขอนแก่น 043-454-455
19 www.tambonsrakaew.go.th เทศบาลตำบล สระแก้ว สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 043-494-305
20 www.kkpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในเมือง เมือง ขอนแก่น 043-244-682
21 www.muangphon.go.th เทศบาลเมือง พล เมืองพลเ พล ขอนแก่น 043-415091
22 www.kknontat.com องค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 043-456-200
23 Www.phrabu.go.th เทศบาลตำบล พระบุ พระบุ พระยืน ขอนแก่น 043-455001
24 www.wangsapparos.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังสรรพรส วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 039-492-246
25 www.tessabantambonbor.go.th เทศบาลตำบล บ่อ บ่อ ขลุง จันทบุรี 039-424-235
26 www.makham.go.th เทศบาลตำบล มะขาม มะขาม มะขาม จันทบุรี 039-389-139
27 www.nongtakong.go.th/ เทศบาลตำบล หนองตาคง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 039-447-992
28 www.wangtanode.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังโตนด วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 039-491-671
29 www.bangpakong.go.th เทศบาลตำบล บางปะกง บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-531-351-2
30 www.singtotong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สิงโตทอง สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-086-028
31 www.Chon.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี เสม็ด เมือง ชลบุรี 038-398-039-42
32 www.nongphaikaew.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 038-160-256
33 www.nongpruecity.go.th เทศบาลเมือง หนองปรือ หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 038-933-100
34 Www.pattaya.go.th เทศบาลนคร เมืองพัทยา หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 038235144
35 www.nongplalai.go.th เทศบาลตำบล หนองปลาไหล หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 038-170-668
36 www.bangsaichonburi.go.th เทศบาลตำบล บางทราย บางทราย เมือง ชลบุรี 038-282523
37 WWW.kasetsuwan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรสุวรรณ บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 038-165-433-5
38 www.sattahip.go.th เทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 038-435-968-70
39 www.khaomaikaew.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 038-072-634
40 www.sapphaya.go.th เทศบาลตำบล สรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 056-499-135
41 www.hangnamsakorn.go.th เทศบาลตำบล หางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 056-431474
42 www.thahin-ngom.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหินโงม ท่าหินโงม เมือง ชัยภูมิ 044-132-038
43 www.rangam.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล รังงาม รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ 044-810-308
44 Www.thungnalao.com องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนาเลา ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ O44-876-175
45 Www.banpet.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเพชร บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 044-056-316
46 www.koksung.go.th เทศบาลตำบล โคกสูง โคกสูง เมือง ชัยภูมิ 044-052-049
47 www.paksong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปากทรง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 077-654-535
48 www.pa-ngew.go.th เทศบาลตำบล ป่างิ้ว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 053-648-963
49 www.banpaosao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 053-843-021
50 www.chaiprakarn.go.th เทศบาลตำบล ไชยปราการ ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 053-457-370
51 www.doikaew.com เทศบาลตำบล ดอยแก้ว ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 053-267-263
52 www.maepong.go.th เทศบาลตำบล แม่โป่ง แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-043-664
53 www.maena.go.th เทศบาลตำบล แม่นะ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 053-046-994
54 www.maesukso.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 053-317-521
55 www.bangdee.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางดี บางดี ห้วยยอด ตรัง 075-284-453
56 www.lamo.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ละมอ ละมอ นาโยง ตรัง 075-574-100
57 www.bangpid.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางปิด บางปิด แหลมงอบ ตราด 039-510-570 หรือ 039-510-571
58 www.wangtakian.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะเคียน วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 039-670234
59 www.huangnamkhaw.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาว เมือง ตราด 039-543493
60 WWW.WANGHINTAK.GO.TH องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน วังหิน เมือง ตาก 055-508-628
61 www.chiangthong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงทอง เชียงทอง วังเจ้า ตาก 055039758
62 www.NongBuaNaur.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวเหนือ หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 055-880-500
63 www.tessabantak.go.th เทศบาลเมือง ตาก ระแหง เมือง ตาก 055-518-888
64 www.takpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก น้ำรึม เมืองตาก ตาก 055-518-333
65 www.bangkrateuk.go.th เทศบาลตำบล บางกระทึก บางกระทึก สามพราน นครปฐม 02482721
66 www.suanpan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สวนป่าน สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม 034-900273
67 http://tharuae.go.th เทศบาลตำบล ท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 042533505
68 www.thakhonp.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าค้อ ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 042-532-522
69 www.nongwaeng-sao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง หนองแวง บ้านแพง นครพนม 042-530-812
70 www.tessabanplapak.go.th เทศบาลตำบล ปลาปาก ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 042-589-040
71 www.bankho.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค้อ บ้านค้อ โพยสวรรค? นครพนม 042-530-760
72 www.lumkhaw.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา 044-367-093
73 www.makha.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล มะค่า มะค่า โนนสูง นครราชสีมา 044-367-096
74 www.nbsa.go.th เทศบาลตำบล หนองบัวสะอาด หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา 044249255
75 www.joho.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล จอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-372-079
76 www.dannai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา 044-249-540
77 www.hinkhonlocal.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หินโคน จักราช นครราชสีมา 044-950-220
78 www.lummoon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลำมูล ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา 044-756-841
79 www.wangyaithong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังยายทอง วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 044-249-421
80 Www.chongmeaw.go.th เทศบาลตำบล ช่องแมว ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 044-991-987
81 www.kogthai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา 044-756-727
82 www.phoklang.go.th เทศบาลตำบล โพธิ์กลาง โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-930-239
83 www.abttoom.com องค์การบริหารส่วนตำบล ตูม ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา 044-938-766
84 www.tambonplubpla.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล พลับพลา พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 044-491-788
85 www.khukad.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คูขาด คูขาด คง นครราชสีมา 044-249274
86 www.namorbun.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 075-308-109
87 www.kurah.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล กุแหระ กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 075354850
88 www.tasak.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซัก ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-318-920
89 www.prik.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปริก ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 075-758-224
90 www.nakhonsi.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-356-253
91 www.chauat.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 075-380-332
92 www.thayangcity.go.th เทศบาลตำบล ท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 075-489-323
93 www.wongpho.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังโพธิ์ วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครศรีธรรมราช 044-920-027
94 www.phanomrok.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล พนมรอก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 056-281-097
95 www.tubkrich.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤช ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 056-289-299
96 www.phayuha.go.th เทศบาลตำบล พยุหะ พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 056-341-133-4
97 www.bym.go.th เทศบาลตำบล บางใหญ่ บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 029-858-491-3
98 www.mahasawat-non.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 024-476-973
99 Www.bangsithong.go.th เทศบาลตำบล บางสีทอง บางสีทองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี 024467684-5ต่อ160
100 nakornnont.go.th เทศบาลนคร นนทบุรี บางกระสอ เมือง นนทบุรี 02-589-0500
101 www.bangrakpattana.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักพัฒนา บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 02-9253-407
102 www.Klongkhoi.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คลองข่อย คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 029-260-597-8
103 www.kolokcity.go.th เทศบาลเมือง สุไหงโก-ล สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 073-611-006
104 WWW.Tanyonglimo.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ตันหยงลิมอ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 073-670-052
105 www.wiangsa.go.th เทศบาลตำบล เวียงสา กลางเวียง เวียงสา น่าน 054-781-681
106 www.banpee.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 054-718-986
107 www.Tambonnalueng.com องค์การบริหารส่วนตำบล นาเหลือง นาเหลือง เวียงสา น่าน 056-602584
108 www.buayainan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บัวใหญ่ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 054-718-959
109 www.PTnanlocal.com องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 054-718-992
110 www.chaiwattana.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยวัฒนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน 054-718-804-6
111 tsbsriwilaicity.localgov59.in.th เทศบาลตำบล ศรีวิไล ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 042-497-243
112 www.pongpuai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งเปือย โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 042-490-716
113 www.obt-ponghi.blogspot.com องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งไฮ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 021-071-425
114 www.nongtad.go.th เทศบาลตำบล หนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-666111
115 Www.maungfai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองฝ้าย เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 044-666274
116 www.yeuyprasad.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 044-666-405
117 www.buriramcity.go.th เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-602-345
118 www.govesite.com องค์การบริหารส่วนตำบล สวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-181-534
119 www.songchan.go.th เทศบาลตำบล สองชั้น สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 044-180-200
120 www.nondindaengcity.com เทศบาลตำบล โนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 044-606-253
121 www.phanomrung.go.th เทศบาลตำบล พนมรุ้ง ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044-628-245
122 www.nongkong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 044-666-945
123 www.phaisarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไพศาล ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 044-666-313
124 Www.lakhok.go.th เทศบาลตำบล หลักหก หลักหก เมือง ปทุมธานี 025-363-983
125 www.RangSit.org เทศบาลนคร รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 02-567-6000
126 www.buengyitho.go.th เทศบาลเมือง บึงยี่โถ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 02-991-6636-8
127 www.prachuap.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-611015
128 www.nahukwang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล นาหูกวาง นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 032-671-027
129 www.khaonoy.go.th เทศบาลตำบล เขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 032-542-123
130 www.tabtai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ทับใต้ ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 032-828-041
131 www.noenhom.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-407-180
132 Phaichaleaud.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ชะเลือด ไผ่ชะเลือด,คู้ลำพัน เมือง ปราจีนบุรี 037-480591
133 www.napradu.go.th เทศบาลตำบล นาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 073-358701
134 www.borphong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อโพง บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 035 -352-458
135 www.phakhai.go.th เทศบาลเมือง ผักไห่ ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 035-392-236-8
136 www.hantapao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หันตะเภา หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-799-123
137 www.tessabanphayao.go.th เทศบาลเมือง พะเยา เวียง เมือง พะเยา 054-431-350
138 www.lampee.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 076-453-879
139 www.noppring.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล นบปริง นบปริง เมืองพังงา พังงา 076-450-839
140 www.PABONCITY.go.th เทศบาลตำบล ป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 074-841-563
141 www.khaohuachang.go.th/ เทศบาลตำบล เขาหัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 074-632-153
142 www.phothale.go.th เทศบาลตำบล โพทะเล โพทะเล โพทะเล พิจิตร 056-681-117
143 WWW.saklektsb.go.th เทศบาลตำบล สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 056-699-202
144 Www.wangsaiphoon.go.th เทศบาลตำบล วังทรายพูน วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 056 -695-120
145 www.wongkhongpl.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 055-222-456
146 www.nongkathao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกะท้าว หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 055991801
147 Www.bandong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 055-009-819
148 www.tambonthachang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 055-906-138
149 www.noenphoem. go. th องค์การบริหารส่วนตำบล เนินเพิ่ม เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 055-363-084
150 www.don-yang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032-497-070
151 www.huaiyai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 056 -915-061
152 www.phetchabunpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 056-723-020
153 www.bungkla.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งคล้า บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-738-038
154 www.sabputsa.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ซับพุทรา ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 056-713-895,080-684-8811
155 www.lomsak.go.th เทศบาลเมือง หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 056-701-060
156 www.huaypong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโป่ง ห้วยโป่ง หนองไ่ผ่ เพชรบูรณ์ 056-789-587
157 www.wicheanburee.go.th เทศบาลเมือง วิเชียรบุรี ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 056-791-388
158 www.wcp.go.th เทศบาลตำบล วังชมภู วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ 056-771-399-400
159 www.yangsao.localgov.in.th องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสาว ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 056-713-690
160 www.wangchin.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 054-588-312
161 www.wangchincity.org เทศบาลตำบล วังชิ้น วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 054-589-116
162 www.nachack.com องค์การบริหารส่วนตำบล นาจักร นาจักร เมือง แพร่ 054-624-257
163 www.phraepao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 054-532-485-8
164 www.cherngtalaymuni.go.th เทศบาลตำบล เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 076-324-440
165 www.mittraphap.go.th เทศบาลตำบล มิตรภาพ มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 043 706 700
166 www.muangsua.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 043-790-799
167 www.yangsisurach.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 043-729-138
168 khwaorai.go.th เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 043-756094
169 www.lansakae.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสะแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 043-992-424
170 www.khamtaophattha.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเฒ่าพัฒนา ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 043-995-059 ต่อ 11
171 www.khwayai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาใหญ่ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 043-980-035
172 www.nonggo.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก หนองโก บรบือ มหาสารคาม 043-983-564
173 www.nhongwaeng.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 042-638-191
174 www.khamcha-i.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คำชะอี คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 042-642-145
175 www.nongsungtai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงใต้ หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร 042-642-805
176 www.muangmuk.go.th เทศบาลเมือง มุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 042-611-227 ต่อ 403
177 www.maesariang.go.th เทศบาลตำบล แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 053-681-231
178 www.kkksmo.go.th เทศบาลตำบล คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 045-791-099
179 www.nonghin.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหิน หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 045-756-801
180 www.tatong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าธง ท่าธง รามัน ยะลา 073-273-039
181 www.katong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล กาตอง กาตอง ยะหา ยะลา 073-265-038
182 www.baroh.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บาโร๊ะ บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 073-376-054
183 www.nongkham101.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 043-350-872
184 www.taseeda.go.th เทศบาลตำบล ท่าสีดา ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 043-039814
185 Www.banbakm.go.th เทศบาลตำบล บ้านบาก บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 043-508172
186 Www.nongtakilocal.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาไก้ หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 043-662-053
187 www.seekaew.go.th เทศบาลตำบล สีแก้ว สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-654-722
188 www.roietmunicipal.go.th เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-511-222
189 Www.khoyai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใหญ่ ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 043-667-220
190 www.mumon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หมูม้น หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 043-515-969
191 www.napho.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ นาโพธิ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-653-050
192 www.sa-adsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สะอาดสมบูรณ์ สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอํด ร้อยเอ็ด 043-651-526
193 www.JPR.go.th เทศบาลตำบล จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 077-860-470
194 www.klangkachedcity.go.th เทศบาลตำบล แกลงกะเฉด แกลง เมืองระยอง ระยอง 039-647-442
195 www.choengnoen.go.th เทศบาลตำบล เชิงเนิน เชิงเนิน เมือง ระยอง 038-016-598
196 www.neunkho.go.th เทศบาลตำบล เนินฆ้อ เนินฆ้อ แกลง ระยอง 038-037-612
197 www.tapong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ตะพง ตะพง เมืองระยอง ระยอง 038-664-053
198 www.banna-klaeng.com เทศบาลตำบล บ้านนา บ้านนา แกลง ระยอง 038-672-557
199 www.saowangwa.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วังหว้า วังหว้า แกลง ระยอง 038-672-192 ต่อ 16
200 www.thapma.go.th เทศบาลตำบล ทับมา ทับมา เมืองระยอง ระยอง 038-663-148
201 www.abt-tanaosri.com องค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 032395426
202 www.damnoensaduak.go.th เทศบาลตำบล ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 032-253976
203 www.khaosamyod.net เทศบาลเมือง เขาสามยอด เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-776-205
204 www.lp-pao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง ศาลา เกาะคา ลำปาง 054-237-600
205 www.soemsai.go.th เทศบาลตำบล เสริมซ้าย เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 054-836-230
206 www.banpong-na.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 054-831-585 ต่อ 11
207 Www.wichetnakorn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล วิเชตนคร วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 054-271-209
208 www.maethacity.go.th เทศบาลตำบล แม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 054-331-626
209 www.lamphunpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 053-597-260
210 www.sritia.go.th เทศบาลตำบล ศรีเตี้ย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 053-528-650
211 www.pasangmunicipality.go.th เทศบาลตำบล ป่าซาง ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 053-521-007
212 www.numdib.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำดิบ น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน 053-508-013
213 www.wangpang.go.th เทศบาลตำบล วังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 053-504966
214 www.dongdum.go.th เทศบาลตำบล ดงดำ ดงดำ ลี้ ลำพูน 053-096-075
215 Www.lee.go.th เทศบาลตำบล ลี้ ลี้ ลี้ ลำพูน 053-596-520
216 www.naho.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล นาหอ นาหอ ด่านซ้าย เลย 042-892-207
217 www.wangsaphung.go.th เทศบาลเมือง วังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย 042-841393
218 www.NongHinLoei.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหิน หนองหิน หนองหิน เลย 042-852-164
219 www.SupPaiWan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพย์ไพวัลย์ ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 042-810-944
220 Www.narmmarn.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมาน น้ำหมาน เมืองเลย เลย 042-801-040
221 Www.Chiangkan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 042-821-664
222 www.chaingkhan.go.th เทศบาลตำบล เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 042-821-914
223 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 045-969-827
224 www.prasart.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปราสาท ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 081-878-4748
225 www.nongkhae-ssk.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแค หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 045682103
226 Www.musisaket.go.th เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045620211-4
227 www.kamphaenglocal.go.th เทศบาลตำบล กำแพง กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 045-691-692
228 www.kantharalak.go.th เทศบาลเมือง กันทรลักษณ์ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 045-661-381 ต่อ 112
229 www.dod.go.th เทศบาลตำบล โดด โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 045-604-123
230 www.pao-sisaket.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-814-677
231 www.somrongtagen.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงตาเจ็น สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-826-228
232 www.pakpaew.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ผักแพว ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 045-826-101
233 www.huaisamranlocalgov59.in.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสำราญ ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 045-826-216
234 www.dan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ด่าน ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ 045-918-828
235 www.nongwa.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหว้า หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 045-826-148
236 WWW.NARSOR.COM เทศบาลตำบล นาซอ นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 042-704-775
237 www.wang-yang.go.th เทศบาลตำบล วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 042161833
238 www.huayyangsakon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ห้วยยาง เมือง สกลนคร 042-163167
239 www.tongkhob.go.th เทศบาลตำบล ตองโขบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 042-766-225
240 www.sumnakkham.go.th เทศบาลตำบล สำนักขาม สำนักขาม สะเดา สงขลา 074-523920-6
241 WWW.THACHAMOUNG.GO.TH องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าชะมวง ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 074-300-677-8
242 www.nathawee-sao.go.th เทศบาลตำบล นาทวีนอก นาทวี นาทวี สงขลา 074-371642
243 www.thungkhamin.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งขมิ้น ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 074-385-114
244 Www.singhanakorn.go.th เทศบาลเมือง สิงหนคร สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 074-332-750
245 www.hatyaicity.go.th เทศบาลนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 074-200-000
246 www.kppobt.go.th เทศบาลเมือง กำแพงเพชร กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 074-388-016
247 www.bankhaw.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาว บ้านขาว ระโนด สงขลา 074-536-340
248 www.pangyang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล พังยาง พังยาง ระโนด สงขลา 085-256-1560
249 www.stm.go.th เทศบาลเมือง สตูล พิมาน เมือง สตูล 074-711-012 074-711191
250 www.bangpreang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 02-707-7815-7
251 www.parknumsamutprakarn.go.th เทศบาลเมือง ปากน้ำสมุทรปราการ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-186-5991
252 www.nadee.go.th เทศบาลตำบล นาดี นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-468272-5 , 034-468931
253 www.hansai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หันทราย หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว 037-426-065
254 www.arancity.go.th เทศบาลเมือง อรัญญประเทศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 037-232-740
255 www.huayjod.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 037-247669
256 www.sae-or.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล แซร์ออ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 037-262-749
257 www.banmoh.go.th เทศบาลตำบล บ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 036-201-123
258 www.lamphayaklang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพญากลาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 036-721-470
259 www.srangsok.go.th เทศบาลตำบล สร่างโศก สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 036-202775-6
260 www.reangrang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เริงราง เริงราง เสาไห้ สระบุรี 036-271-914
261 Huaykhamin.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี 036389916
262 www.inburisao.net องค์การบริหารส่วนตำบล อินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 036-510-804
263 www.bangkabue.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ บางกระบือ เมืองสิงห์ห์บุรี สิงห์บุรี 036-522-817
264 www.muangkhao.com องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 055945142
265 www.thatong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย 055-647203
266 www.bantonode.go.th เทศบาลตำบล บ้านโตนด โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 055-693-100
267 WWW.SRAYAISOM.GO.TH เทศบาลตำบล สระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี 035-559-140
268 www.rairot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่รถ ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 035-453-246
269 Www.jorakhesamphan.go.th เทศบาลตำบล จรเข้สามพัน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 035-565313
270 www.yangnon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ยางนอน ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 035-469-222
271 Www.kiansacity.go.th เทศบาลตำบล เคียนซา เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 077-387361
272 www.thathongmai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 077-379-769
273 www.sriwichai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิชัย ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 077-491249 /077-491233
274 www.bangsawancity.go.th เทศบาลตำบล บางสวรรค์ บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 077-326-199,077-326-200
275 www.trikung.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไทรขึง ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 077-310-715
276 www.suratcity.go.th เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-206-634
277 www.suratpao.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี 077-272-941
278 www.bangduoen.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บางเดือน บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 077-443-030
279 www.salakdai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สลักได สลักได เมือง สุรินทร์ 044-558-830
280 www.thungsrichompon.go.th เทศบาลตำบล ทุ่งศรีชุมพล ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 044-069776
281 www.nangmud.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล แนงมุด แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 044-558843
282 www.abtbaanrae.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแร่ บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 044-558-837
283 www.chompra.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล จอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 044-533-154
284 www.tabthan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ทับทัน ทับทัน สังขะ สุรินทร์ 044-558-957-8
285 Www.berd.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เบิด เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 044-144200-1
286 www.muangtee.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองที เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-549-093
287 www.krathiam.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล กระเทียม กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 044-149-289,044-149-279
288 www.nongkwao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขวาว หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 044-560-223
289 www.pukmai.go.th เทศบาลตำบล ผักไหม ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 044-069-754
290 www.srisooksrinarong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 044-069-722
291 www.faoraimuni.go.th เทศบาลตำบล เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 042-417-233
292 www.banthon.go.th เทศบาลตำบล บ้านถ่อน บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 042-992-561
293 www.nps.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลำภู 042-378-252
294 www.nonthun.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน โนนทัน เมือง หนองบัวลำภู 042-000-048
295 www.bankok.go.th เทศบาลตำบล บ้านโคก บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 042-005-4702
296 Www.sribunruang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 042-353-228
297 www.obtnm.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล โนนม่วง โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 042-315-781
298 www.pangku.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ปางกู่ ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 042-109-807
299 www.khokmuang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล โคกม่วง โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู 042-315-801
300 www.angt.go.th องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง ในเมือง เมือง อ่างทอง 097-295-1662
301 www.taladmai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดใหม่ ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 035-610-756
302 www.chaiyo.go.th เทศบาลตำบล ไชโย จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง 035-699-008
303 www.samko.go.th เทศบาลตำบล สามโก้ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 035-697-073
304 WWW.PUAI.GO.TH เทศบาลตำบล เปือย เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 045-272-234
305 www.phalao.go.th เทศบาลตำบล พระเหลา พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 045-463-502
306 www.chanuman.localgov.in.th องค์การบริหารส่วนตำบล ชานุมาน ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 045-525-923
307 www.raikee.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่ขี ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 045-456-200
308 WWW.RISEESONK.GO.TH องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่สีสุก ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 045-552-060
309 www.phasuk.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ผาสุก ผาสุก กุมภวาปี อุดรธานี 042-910-108
310 www.sangko.go.th เทศบาลตำบล สร้างก่อ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 042-131012
311 www.klangyaicity.go.th เทศบาลตำบล กลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 042921500
312 WWW.NONTHONGIN.GO.TH องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองอินทร์ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 042-219-911
313 www.sior.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สีออ ีสีออ ุุกุมภวาปี อุดรธานี 042-219-805
314 WWW.soephole.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เสอเพลอ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 042-219-714
315 www.klangyai.go.th เทศบาลตำบล เทศบาลตำบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 042-921500
316 www.kamdung.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 042-219816
317 www.tatthong-ud.com องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดทอง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 042-219-975
318 www.sumsao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สุมเส้า สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 042-146-577
319 www.tungfon.go.th เทศบาลตำบล ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 042-285-269
320 www.nonghuakhu.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหัวคู หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 042-150-421
321 www. Nongwaengbanphu.org องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 042-219-979
322 WWW.nhongpai.org เทศบาลตำบล หนองไผ่ หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 042-619-916
323 www.nammun.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำหมัน น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 055-819-638
324 www.thasao.go.th เทศบาลตำบล ท่าเสา ท่าเสา เมือง อุตรดิตถ์ 055-440880
325 www.bdnk.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่านนาขาม บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-479-956
326 www.korrum.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คอรุม คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 055-831-209
327 www.pksao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 055-825-043
328 Www.thongsaenkhancity.go.th เทศบาลตำบล ทองแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 055-418-029
329 www.dongkwang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 056-502-083
330 www.taploung.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 056-546-337
331 www.huchang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หูช้าง หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 056-542-264
332 www.boryang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อยาง บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 056-544-158
333 www.somsaad.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สมสะอาด สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 045-409-321
334 www. Tabay. go. th องค์การบริหารส่วนตำบล ตะบ่าย ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 045-847-418
335 www.tambonsong.go.th เทศบาลตำบล โซง โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 045-252-524
336 www.cityub.go.th เทศบาลนคร อุบลราชธานี ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 045-246-060
337 www.laodang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าแดง เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 045-308-097
338 www.srisook.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 045-210-553
339 www.mungyai..com.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 045-336-034
340 www.huaypaiubon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 045-351-287
341 www.bungwai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งหวาย บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 045-855-252
342 www.kkk.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล คำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 045-210-741
343 Www.laobok.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าบก เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 045-339-077
344 www.bhantoom.com องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตูม บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 045-252-904
345 www.angsila-sao.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างศิลา อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี -
346 Www.tabay.go.th เทศบาลตำบล ตะบ่าย ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 045-847419
347 Www.khileg.go.th เทศบาลตำบล ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 045210892
348 www.samrong.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี 045-252631
349 www.auedyai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล เอือดใหญ่ เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 045-346-025
350 www.huadon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล หัวดอน หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 081-976-4442
351 www.kudyaluan.go.th องค์การบริหารส่วนตำบล กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 045-292-018